יריב גולד – יועץ מס

052-3863636

מושגי יסוד

חשבונית עסקה

תיעוד מכירה של מוצר או שירות שאינו משמש כתיעוד של פעולות חשבונאיות. ישנה חובה להנפקת חשבונית מס בתוך 14 יום מהמכירה או 7 ימים ממתן השירות.

חשבונית מס

תיעוד מכירה של מוצר או שירות. לסכום המכירה מצורף מע"מ (על פי אחוז המע"מ הקבוע בחוק).
חשבונית המס משמשת כאסמכתא להכנסות העסק ועליה להכיל פרוט של מס' העוסק ופרטים על העסק עצמו.

קבלה

תיעוד קבלת תקבול בצורת מזומן, שטר, כרטיס אשראי, שיק, שווה כסף וכדומה. על פי החוק חובה להנפיק מידית קבלה בעת קבלת תשלום

חשבונית מס/קבלה

תיעוד מכירה של מוצר או שירות בצירוף תיעוד קבלת תקבול בצורת מזומן, שטר, כרטיס אשראי, שיק וכדומה.

חברה בע"מ

חברה בע"מ היא התאגדות של אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית.
החברה היא גוף משפטי נפרד מבעליה, והם ערבים להתחייבויות בגובה ערך המניות שהם מחזיקים.

עוסק מורשה

עוסק המחויב לנהל ספרי חשבונות
מחוייב לדווח על עסקאותיו למע"מ ומותר לו לקזז את המע"מ בגין ההוצאות של העסק

עוסק פטור

עוסק שמחזור הכנסותיו השנתיות אינם עוברות,תקרה קבועה בחוק.
הוא אינו גובה מע"מ ולא מקזז מע"מ ומדווח על עסקאותיו למע"מ אחת לשנה

שותפות

ישות משפטית נפרדת שבה חוברים 20-2 איש לשם ביצוע פעילות מכירה של מוצרים או שירותים.

הוצאה מוכרת

הוצאה כספית לצרכי העסק שכל מטרתה ייצור הכנסה בעסק
חלק מההוצאות מאפשרות קיזוז מע"מ והפחתה של ההוצאה מסך כל ההכנסות.

רכוש קבוע

רכוש קבוע הוא נכס שמשמש את העסק ליצירת הכנסה במשך תקופה ארוכת טווח.
ההוצאה תופחת לאורך מספר שנים בצורה הדרגתית

דוח תקופתי

דוח תקופתי למע"מ/מס הכנסה אמור לשקף את היקף ההכנסות וההוצאות ועל פיהן לגזור את התשלומים אשר מועברים לרשויות מס ההכנסה ומע"מ.

מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס ההכנסה מחושבות כאחוז מסוים מתוך המחזור של העסק

תשלום למע"מ

התשלום למע"מ נקבע כקיזוז המע"מ ששולם בין ההוצאות (מס תשומות) מהמע"מ שהעסק גבה מלקוחות(המס על העסקאות).

הדוח השנתי

כולל את ההכנסות וההוצאות שנעשו במהלך השנה (1.1-31.12) מעסק או ממשלוח יד לרבות הכנסות מקצבאות חייבות מביטוח לאומי.
הדוח משקלל את כל ההכנסות וההוצאות, בניכוי הפקדות לקופ"ג ובזיכויים שונים עפ"י חוק וקובע את חובתנו / זכאותנו בתום שנת המס של העסק.

ניכוי מס במקור וניהול ספרים

הינה אישור שהעסק מתנהל כחוק וללא ליקויים שבאמצעותו משולם מס ההכנסה על ידי הצד המשלם.
שיעור הניכוי במקור נקבע על ידי שלטונות המס.
התשלומים המנועים מהווים חלק מתשלום המס השנתי של העסק.

מילון מונחים חשבונאיים

לצפייה יש ללחוץ על הלוגו מימין.

דילוג לתוכן